SPRAMA s.r.o. Kroměříž
správa majetku a nemovitostí
Bílany č. 98 Kroměříž
573 335 330
604 312 134
sprama
 


Technicko-provozní činnost
 • zajišťování běžných oprav a větších oprav včetně rekonstrukcí
 • průběžné zajišťování předepsaných kontrol a revizí s následným odstraňováním zjištěných závad
 • uzavírání smluv na základě plné moci
 • zajišťování dodávek médií (teplo, TUV, elektrická energie, pitná voda)
 • zajištění pojištění domu, řešení pojistných událostí
 • vedení průkazné evidence o příjmech a výdajích spojených se správou
 • okamžité odstraňování závad signalizujících vznik možné havárie

Vedení účetnictví
 • vedení podvojného účetnictví ve smyslu zákona 563/1991 Sb. v platném znění
 • evidence měsíčních plateb prostřednictvím Inkasních plateb přes SIPO nebo prostřednictvím bankovních výpisů z účtu
 • sledování nákladů
 • upozorňování na neprovedené platby (neplatiče)
 • vystavování faktur
 • zpracovávání účetních závěrek
 • vedení daňových záležitostí včetně zpracování daňových přiznání


Komplexní opravy a revitalizace
 • účinná poradenská pomoc při revitalizaci domu na základě požadavků vlastníka
 • zajištění úvěru
 • zajištění dotace PANEL z ČMZRB prostřednictvím SFRB
 • zajištění veškerých účetních výstupů potřebných pro přiznání úvěru a dotace
 • projednání rozsahu revitalizace domu
 • zajištění orientačního cenového návrhu
 • zajištění projektové dokumentace
 • zajištění výběrového řízení firem v součinnosti s výborem SVJ na dodávku stavebních prací
 • zajištění vypracování energetického auditu
 • zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně stavebního dozoru
 • zajištění kolaudace

Ke schválení (odsouhlasení) všech výše uvedených bodů pomoc při zajištění schůze, která odsouhlasí komplexní záměr v souladu se zákonem č.72/1994 Sb. a stavebním zákonem, včetně zpracování výstupních dokladů.
Notářské a právnické služby
 • pomoc při zajištění právní nebo notářské pomoci při prodeji nebo převodu jednotky a sepsání kupní smlouvy
 • založení nového SVJ za účasti notáře
Součinnost advokáta při:
 • zajištění upomínek dlužníkům
 • sepisování dohod a splátkových kalendářů za účelem úhrady dluhu
 • při nedodržení dohod vyhotovení návrhů na platební rozkaz a soudních žalob
 • při soudním jednání zastupování SVJ advokátem před soudy
 • sepisování exekučních návrhů
 • v případě potřeby řešení veškerých právních úkonů